Rovinj Rovigno

PPS klub

S ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone (dalje u tekstu: PPS razdoblje), Hrvatska turistička zajednica je u srpnju 2014. pokrenula projekt „Hrvatska 365“. Rovinj se nalazi među destinacijama koje su na temelju dostavljene  kandidature, izabrane od strane Povjerenstva HTZ-a za realizaciju navedenog projekta uz dodjelu oznake PPS destinacije (pred i posezona). Destinaciji Rovinj  su se u 2015. godini u PPS projekt pridružile destinacije Bale, Kanfanar i Svetvinčenat te zajedno tvore PPS destinaciju „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“.  
Uvjeti za ulazak u projekt i dodjelu oznake  PPS destinacije  su osim dostupnosti ciljanim geo tržištima do 6 sati trajanja putovanja, raspoloživost tj. poslovna aktivnost određenog učešća smještajnih kapaciteta , ugostiteljskih objekata i ostalih popratnih turističkih i javnih sadržaja i usluga destinacije  u periodu pred i posezone koje obuhvaća razdoblje  od  najmanje 15.05. do 30.06. i od 01.09. do  15.10. Za navedeno razdoblje posebno se razvijaju i promoviraju turistički proizvodi: kultura, vino i gastronomija, aktivni odmor, biciklizam, zdravlje  i wellness, poslovna putovanja. Za razvoj i promociju navedenih proizvoda u destinaciji, zaduženi su proizvodni timovi koji se formiraju iz redova sudionika u projektu PPS destinacije Hrvatska 365. Na nivou PPS destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ formiran je PPS klub kojeg čine svi sudionici PPS programa, a čija se pravila za osnivanje i djelovanje destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ nalaze u nastavku.  

Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog
„PPS KLUBA“ 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima uređuju se  zadaće, ustrojstvo i način djelovanja destinacijskog PPS kluba (dalje u tekstu: PPS klub).

(2) PPS klub je savjetodavno tijelo turističkih zajednica (dalje u tekstu: TZ) koje djeluju na području PPS destinacije  „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ .

(3) Destinacijski PPS klub osniva se i djeluje isključivo prema ovim Pravilima.

(4) Sve TZ u sastavu PPS destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ moraju donijeti Odluku o osnivanju PPS kluba destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ i usvojiti Pravila u istovjetnom obliku.

Članak 2.

(1) PPS klub osniva se s ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude koja turistima nudi posebne, autentične i privlačne turističke proizvode s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone (dalje u tekstu: PPS razdoblje), te uspješne tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji  PPS destinacije  „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ (dalje u tekstu: destinacija) kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju.

(2) PPS klub obvezatno se osniva na destinaciji koja je dobila oznaku „PPS destinacija“.

(3) PPS klub osniva se pri TZ grada Rovinja-Rovigno.

(4) TZ grada Rovinja-Rovigno obavlja administrativne poslove za PPS klub.

(5) Troškove djelovanja PPS kluba snose TZ članice PPS destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“ razmjerno udjelu u ukupnom broju realiziranih noćenja u prethodnoj godini.

 

ČLANOVI PPS KLUBA

Članak 3.

Članovi PPS kluba su:

 • sve navedene TZ na destinaciji: TZG Rovinja-Rovigno, TZO Bale-Valle, TZO Kanfanar, TZO Svetvinčenat
 • jedinice lokalne samouprave na području PPS destinacije koje su iskazale želju za članstvom u PPS klubu: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat
 • pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području destinacije koje su dale izjavu da će biti poslovno aktivne/otvorene u PPS razdoblju (koje imaju oznaku PPS tvrtka),
 • ustanove i drugi subjekti koji neposredno ili posredno sudjeluju u turističkoj ponudi destinacije koje su dale izjavu da će biti poslovno aktivne/otvorene u PPS razdoblju (koje imaju oznaku PPS tvrtke). 

 

DESTINACIJSKI FORUM PPS KLUBA

Članak 4.

(1) Destinacijski forum PPS kluba obavezno se održava najmanje jednom godišnje.

(2) Destinacijskom forumu PPS kluba mogu prisustvovati svi članovi PPS kluba, odnosno članovi Skupština TZ-a, u kojima se nalaze predstavnici svih grupa djelatnosti u destinaciji.

(3) Na destinacijskom forumu PPS kluba podnosi se izvješće o aktivnostima tijela PPS kluba te razmatraju pitanja vezana za razvoj i unapređenje ponude destinacije.

Članak 5.

(1) PPS klub se osniva donošenjem Odluke o osnivanju i prihvaćanjem ovih Pravila na Turističkom vijeću svih TZ-a s područja PPS destinacije. 

(2) Odluka o osnivanju PPS kluba sadrži osobito:

 1. naziv destinacije
 2. područje destinacije (grad/općina, naselje)
 3. popis svih TZ-a koji djeluju na destinaciji
 4. pri kojem TZ-u se nalazi sjedište PPS kluba
 5. koji TZ će obavlja administrativne poslove za PPS klub
 6. izjavu kojom TZ-i prihvaćaju ova Pravila

(3) Odluka o osnivanju PPS kluba i prihvaćanju ovih Pravila, zajedno sa tekstom istih, javno se objavljuju na Internet stranicama svih TZ koje su osnovane na području destinacije.

(4) Pripremne radnje/poslove osnivanja PPS kluba obavlja svaka TZ za subjekte sa svojeg područja.

 

ZADAĆE PPS KLUBA

Članak 6.

(1) PPS klub ima sljedeće zadaće:

 • predlaganje TZ-ima na području destinacije promotivnih i drugih tržišnih aktivnosti vezanih za pozicioniranje destinacije kao destinacije koja izvan glavne turističke sezone nudi posebne, autentične i privlačne turističke proizvode,
 • predlaganje razdoblja trajanja pred i posezone u destinaciji,
 • dogovaranje zajedničkih promotivnih nastupa i aktivnosti na tržištu (posebne prezentacije, sajmovi i dr.),
 • poticanje subjekata javnog i privatnog sektora na kreiranje novih motiva dolaska i proizvode u destinaciji za različite  potrošačke segmente i tržište posebnih interesa, prilagođene preferencijama kupaca u PPS razdoblju,
 • poticanje organiziranja manifestacije/događanja u destinaciji tijekom PPS razdoblja,
 • utvrđivanje prijedloga kalendara manifestacija/događanja u destinaciji za PPS razdoblje,
 • predlaganje mjera i aktivnosti za poticanje razvoja ponude i novih proizvoda destinacije za PPS razdoblje,
 • dogovaranje i predlaganje jedinici/jedinicama lokalne samouprave radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata,
 • poticanje suradnje i usklađivanje interesa subjekata javnog i privatnog sektora koji sudjeluju u destinacijskom lancu vrijednosti
 • informiranje javnosti o djelovanju i aktivnostima PPS kluba
 • edukacija članova PPS kluba
 • ostale aktivnosti vezane za razvoj, unapređivanje i promociju turizma destinacije i članova PPS kluba u PPS razdoblju,
 • sudjelovanje u nacionalnom PPS klubu. 

 (2) Za izvršavanje pojedinih zadaća i drugih pitanja vezanih za razvoj i promociju destinacije, PPS klub može osnovati sekcije, komisije i druga tijela.

 

TIJELA PPS KLUBA

Članak 7.

PPS klub ima sljedeća tijela:

 • Koordinacijski odbor ili koordinatora PPS kluba
 • Voditelja PPS kluba
 • Proizvodne timove.


Koordinacijski odbor ili koordinator PPS kluba

Članak 8.

(1) Koordinacijski odbor je tijelo upravljanja PPS klubom.

(2) Članovi koordinacijskog odbora PPS kluba su direktori svih TZ osnovanih na području destinacije

Članak 9.

(1) Koordinacijski odbor PPS kluba:

 • utvrđuje politiku PPS kluba
 • daje prijedloge i preporuke TZ i jedinici lokalne samouprave vezano za razvoj i promociju, te druge aktivnosti vezane  za turizam destinacije u PPS razdoblju
 • daje prijedloge i preporuke članovima PPS kluba
 • daje prijedlog financijskog plana, tj. troškova djelovanja PPS kluba
 • odlučuje o osnivanju proizvodnih timova i drugih tijela prema potrebi PPS kluba, te im određuje zadatke
 • donosi odluku o prestanku članstva u PPS klubu
 • utvrđuje kriterije za prijem novih članova u PPS klub
 • odlučuje o prijemu novih članova u PPS klub
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz PPS kluba
 • određuje vrijeme i mjesto održavanja destinacijskog foruma PPS kluba.

 

(3) Sjednice Koordinacijskog odbora PPS kluba održavaju se po potrebi, a u svakom slučaju jednom u tri mjeseca.

(4) Sjednicu Koordinacijskog odbora PPS kluba saziva voditelj PPS kluba. Voditelj PPS kluba obvezan je sazvati sjednicu Koordinacijskog odbora PPS kluba i na zahtjev najmanje 30% članova koordinacijskog odbora.

(5) Koordinacijski odbor PPS kluba može valjano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina svih članova.

(6) Koordinacijski odbor PPS kluba odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(7) O sjednicama Koordinacijskog odbora PPS kluba vode se zapisnici koji se trajno arhiviraju.


Voditelj PPS kluba

Članak 10.

(1) Voditelj PPS kluba je direktor TZG Rovinja-Rovigno koji je člankom 6. i člankom 9. Sporazuma o suradnji u projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) određen da će voditi administrativne i druge poslove za PPS klub.

(2) Voditelj PPS kluba organizira stručne i administrativne poslove vezane uz:

 • izvršavanje zadaća PPS kluba
 • organizaciju destinacijskog foruma PPS kluba
 • informiranje i izvješćivanje o aktivnostima i djelovanju PPS kluba
 • sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izvješća o aktivnostima i djelovanju PPS kluba na destinacijskom forumu PPS kluba
 • čuvanje dokumentacije PPS kluba
 • vođenje registra članova PPS kluba.

 

PROIZVODNI TIMOVI

Članak 11.

(1) Za razvoj i unapređivanje ponude destinacije osnivaju se sljedeći proizvodni timovi:

 • Gastro i eno
 • Cikloturizam
 • Kulturni turizam
 • Zdravstveni/wellness turizam
 • Poslovni turizam
 • Pustolovni i sportski turizam

(2) Proizvodni tim mora imati neparan broj članova (najmanje tri, a najviše sedam).

(3) Članovi proizvodnih timova imenuju se iz redova članova PPS kluba, s time da u svakom proizvodnom timu mora biti najmanje jedan predstavnik iz djelatnosti turističkih agencija.

(4) Proizvodni tim ima voditelja koji se bira iz redova članova proizvodnog tima.

(5) Djelokrug i zadaće proizvodnih timova određuje koordinacijski odbor.

(6) Sjednice proizvodnih timova PPS kluba održavaju se po potrebi, a u svakom slučaju jednom u tri mjeseca.

(7) Sjednicu proizvodnog tima PPS kluba saziva voditelj proizvodnog tima. Voditelj proizvodnog tima obvezan je sazvati sjednicu proizvodnog tima i na zahtjev najmanje 30% članova proizvodnog tima ili koordinacijskog odbora PPS kluba.


Prava i obveze članova PPS kluba

Članak 12.
Obveze članova PPS kluba su:

 • davanje izjave o poslovnoj aktivnosti u utvrđenom PPS razdoblju za destinaciju ako se radi o članovima iz članka 3. točke 3. i 4. ovih Pravila,
 • održavanje poslovne aktivnosti/otvorenih poslovnih objekata na destinaciji u PPS razdoblju,
 • davanje podataka HTZ-u i TZ-ima potrebnih za izvršavanje aktivnosti PPS kluba te isticanje ponude destinacije na internetskim stranicama
 • sudjelovanje u ostvarivanju zadaća PPS kluba,
 • sudjelovanje u aktivnostima PPS kluba,
 • čuvanje i podizanje ugleda turizma destinacije i PPS kluba,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • sve ostale obveze u skladu s odrebama ovih Pravila i odlukama koordinacijskog odbora PPS kluba.

Članak 13.
Prava članova PPS kluba su:

 • isticanje PPS oznake u poslovnim prostorima,
 • neograničeno korištenje PPS oznake u svim marketinškim aktivnostima,
 • isticanje na posebnoj PPS pod stranici na web portalu Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ-a), a s intenzivnijim razvojem PPS ponude u narednim godinama i na zasebnoj PPS web stranici HTZ-a,
 • isticanje na Internet stranici ili pod stranici TZ-a,
 • mogućnost sudjelovanja na posebnim prezentacijama za tour operatore i turističke agencije koje će organizirati HTZ i TZ na destinaciji,
 • mogućnost sudjelovanja u svim promotivnim i drugim tržišnim aktivnostima koje će za PPS razdoblje provoditi TZ (odnosno sve TZ na destinaciji rivijera, otok ili područje koja obuhvaća više TZ-a),
 • pravo da budu birani u proizvodne timove PPS kluba,
 • dobivanje informacija o aktivnostima i djelovanju PPS kluba
 • sudjelovanje na destinacijskom forumu PPS kluba
 • ostvarivanje svih drugih prava koja ostvaruju članovi PPS kluba.

 

Prestanak članstva

Članak 14.

Pravnoj i fizičkoj osobi članstvo u PPS klubu prestaje:

 • prestankom ispunjavanja obveza iz članka 13. ovih Pravila, posebice ako ne posluje u cijelom PPS razdoblju utvrđenom za destinaciju
 • neizvršavanjem odluka PPS kluba
 • dragovoljnim istupom iz PPS kluba
 • prestankom rada pravne ili fizičke osobe
 • nepostupanjem na način određen čl 16. st. 6. ovih Pravila.
 • prestankom rada PPS kluba.


UPISNIK

Članak 15.

TZG Rovinja-Rovigno vodi zbirni popis članova PPS kluba na način određen člankom 11. Sporazuma.

Popis iz prethodnog stavka se javno objavljuje na Internet stranici TZ.


NADZOR

Nadzor TZ-a

Članak 16.

(1) Nadzor nad ispunjavanjem obveza članova PPS kluba provodi turistički ured  svakog TZ-a za svoj grad/općinu.
(2) U postupku nadzora turistički ured TZ-a nadzire ispunjavanje uvjeta i obveza članova PPS kluba.
(3) U provedbi nadzora turistički ured TZ-a može od člana PPS kluba zahtijevati izvješća, podatke, materijale i druge obavijesti.
(4) Član PPS kluba je dužan zaposlenicima turističkog ureda TZ-a omogućiti provedbu nadzora, te im dostaviti ili pripremiti točna i potpuna izvješća, podatke i druge materijale i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Ako se u nadzoru utvrdi da član PPS kluba ne ispunjava neki od uvjeta za članstvo odnosno obveza propisanih ovim Pravilima, biti će mu omogućen rok od 30 dana za ispunjavanje utvrđenog uvjeta odnosno obveze.
(6) Ako u roku iz prethodnog stavka član PPS kluba ne dostavi dokaz o ispunjenju nedostajućeg uvjeta odnosno obveze automatski će mu prestati članstvo u PPS klubu i biti oduzeta sva prava iz članka 14. ovih Pravila. 
(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka TZ je dužna obavijestiti člana PPS kluba o prestanku članstva. Obavijest se članu može dostaviti i putem elektroničke pošte.
(8) TZG Rovinja-Rovigno je dužna obavijestiti HTZ o svim promjenama koji se odnose na članove PPS kluba.
(9) Član PPS kluba kojemu je prestalo članstvo u PPS klubu, dužan je najkasnije u roku od 30 dana nakon prijema obavijesti iz stavka 7. ovog članka odnosno od dana nastupa druge okolnosti radi kojeg prestaje članstvo (npr. dragovoljno istupanje) ili rješenja HTZ-a, prestati isticati i koristiti oznaku i slogan „PPS destinacija“, osim na tiskanim promotivnim i drugim materijalima koje može koristiti do njihovog utroška.

 

 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17. 

Ova Pravila se objavljuju na internetskim stranicama svih TZ-a koje djeluju na području PPS destinacije „Rovinj, Bale, Kanfanar, Svetvinčenat“.

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja